3D modeling in the modern world

Автор: Alimov U.B., Khamrayev J.Kh., Polvonov Kh.N., Jurakulov Sh.B., Norkobilov A.T.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5-1 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

3D modeling plays an important role in the life of modern society. Today it is widely used in marketing, architectural design and cinematography, not to mention industry. 3D modeling allows you to create a prototype of a future structure, a commercial product in a volumetric format. 3D modeling plays an important role in the presentation and demonstration of any product or service.

Become in demand, 3d modeling plays, favorite cartoon

Короткий адрес: https://sciup.org/140259270

IDR: 140259270

Список литературы 3D modeling in the modern world

  • Glushenko L.F. Osnovi integratsii nauki, obrazovaniya i proizvodstva / L.F. Glushenko, N.A. Glushenko, A.S. Lebedev // Uspexi sovremennogo yestestvoznaniya, 2009. № 5. S. 32-33.
  • Sazonova Z.S. Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva kak metodologicheskoye osnovaniye podgotovki sovremennogo injenera. Avtoreferat dok. kand. nauk. Kazan, 2008. 3 s.
  • Izaak S.A. K voprosu integratsii obrazovaniya, nauki i proizvodstva // Integratsiya obrazovaniya, nauki, i proizvodstva v podgotovke sovremennix injenernix kadrov v oblasti mashinostroyeniya: mejd. konf. (Orenburg, 17 marta 2016).
  • Neborskiy YE.V. Integratsiya obrazovaniya nauki i proizvodstva v zarubejnix universitetax: istoriya, formi, perspektivi // Pedagogika, 2012. № 7. S. 119-124.
Статья научная