Agricultural engineering in the south of Russia: prospects for functioning in modern conditions

Автор: Mitrofanova Inna Vasilievna, Shkarupa Ekaterina Alexandrovna, Mitrofanova Inna Alekseevna, Batmanova Victoria Victorovna

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 (7), 2015 года.

Бесплатный доступ

Improvement of material base acts as one of the major elements promoting modernization of productions in agro-industrial complex (agrarian and industrial complex). However the solution of this strategic question is found not at the organizational level that in general deprives domestic agrarian and industrial complex of a basis of steady functioning against its active and menacing deindustrialization. Improvement of material base acts as one of the major elements promoting modernization of productions in agrarian and industrial complex. The article bases the necessity of the technical modernization in agriculture, reveals the risks of the functioning of the agricultural machinery enterprises in Russia. On the basis of the example of the "Rostselmash Company" (Southern Federal District) the problems are analyzed and the prospects of the development of this basic industry for the regions of the South of Russia within the frame of the realization of the requirements of the World Trade Organization, the member of which Russia became in 2012 are presented...

Еще

Agricultural machinery, south of Russia, wto, specialization, "rostselmash", risks, costs, innovations, state support, modernization

Короткий адрес: https://sciup.org/149131063

IDR: 149131063

Список литературы Agricultural engineering in the south of Russia: prospects for functioning in modern conditions

 • Assimetrichnost' razvtiya sotsioprirodokhoziaystvennoy sistemy Uzhnogo makroregiona Rossii: osobennosti proyavleniya, izmereniye, mekhanizmy upravleniya . Edit. by I.V. Mitrofanova, N.P. Ivanov. Stavropol, RIO IDNK, 2012. 239 p.
 • Mitrofanova I.A., Cheprasov E.V. Predpriatia selskokhoziaistvennogo mashinostroenia UFO: strategia vyzhivania v usloviakh VTO . Regional'naja jekonomika. Jug Rossii -Regional Economy. South of Russia, 2013, no. 2, pp. 248-253.
 • Mitrofanova I.V., Starokozheva G.I. Khozyaystvenny kompleks YuFO v usloviakh VTO: puti snizhenia otraslevykh riskov . Regional'naja jekonomika. Jug Rossii -Regional Economy. South of Russia, 2013, no. 1, pp. 75-82.
 • Mitrofanova I.V., Mitrofanova I.A., Starokozheva G.I. Riski i perspektivy funktsionirovania predprianiy selskokhozyaystvennogo machinostroenia UFO v usloviah VTO . Jekonomika ustojchivogo razvitija -Economy of sustainable development, 2013, no. 14, pp. 122-127.
 • Mitrofanova I.V. Innovatsionniy menedzhment -strategicheskiy faktor snizhenia riskov dlia sektorov spetsializatsii UFO v usloviakh VTO . Regional'naja jekonomika: teorija i praktika -Regional economy: theory and practice, 2013, no. 21, pp. 2-10.
 • Mitrofanova I.V., Ivanov N.P. Innovatsionniy vektor snizhenia regionalnykh otraslevykh riskov v usloviakh VTO . Menedzhment i biznes-administrirovanie -Management and business administration, 2013, no. 2, pp. 136-148.
 • Modernizatsia khozyaystevennoy sistemy Yuzhnogo makroregiona v usloviakh WTO . Edit. by prof. A.E. Kalinina. Moscow, Sovremennaya ekonomika i pravo, 2014. 783 p.
 • Obolensky V.P. Obyazatelstva Rossii v VTO: pliusy i minusy . Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik -Russian Foreign Trade Bulletin, 2012, no. 2, pp. 3-14.
 • Soveshyaniye o razvitii proizvodstva sovremennoy selkhoztekhniki . Rostov-on-Don, 2014. Available at: http://government.ru/news/10969.
 • Strategia razvitia selskokhozyaystvennogo machinostroenia v Rossii do 2020 goda . Available at: http://www.rosagromash.ru/attachments/Development% 20 Strategy.doc.
 • Subaeva A.K. Razvitiye selskokhozyaystvennogo mashinostroenia kak faktor povyshenia konkurentospsobnosti tekhnicheskoy bazy APK. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa//Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Institute for Business.-2013.-no. 1 (22).-pp. 103-107.
 • The WTO Annual Report. Available at: http://www.wto.org.
 • Working Party Seals the Deal on Russia's Membership Negotiations. Available at: http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm.
Еще
Статья научная