Alisher Navoiyning ”Muhokamat Ul-Lug‘atayin” asaridagi fe’l so‘z turkumiga oid so‘zlarning poetik ahamiyati

Автор: Aslonova F.Sh.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Maqolada Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayin” asarida turkiy tildagi fe’l so‘z turkumiga oid so‘zlarning forsiydagi muqobillarining ma’no anglatishdagi mohiyati haqida fikr yuritilgan. Shoirning ushbu so‘zlar orqali poetik obraz yaratish mahorati tahlil qilingan.

Adabiy til, fe'l so'z turkumi, adabiyotshunoslik, she'riyat, poetika, ichmoq, yig'lamoq

Короткий адрес: https://sciup.org/140289999

IDR: 140289999

Список литературы Alisher Navoiyning ”Muhokamat Ul-Lug‘atayin” asaridagi fe’l so‘z turkumiga oid so‘zlarning poetik ahamiyati

  • Алишер Навоий MAT. 16-тoм. - T.: "Фан", 2000.
  • "Alisher Navoiyning badiiy mahorati masalalari" (maqolalar to‘plami). -T.: "Fan", 1993.
  • Рустамов А. Алишер Навоий ва она тилимиз. -T.: "Fan", 1992.
  • Воҳидов Р. Навоий барҳаёт. -Т.: "Фан", 1991.
  • Исҳоқов Ё. Навоий лирикасида руҳий тасвир ва таҳлил. -T.: "Fan", 1991.
  • Навоий ижодий меросини ўрганиш проблемалари. -С.: "СамДУ",1990
  • Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. -Т.: "Ғ.Ғулом",1991.
  • Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. -T.: "Yangi asr", 2006.
Статья научная