Index evaluation of informational sphere development in the Republic of Crimea

Автор: Polishchuk Elena A., Pavlenko Irina G., Ostovskaya Anastasiya A., Trilitskaya Oksana Yu.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

The article focuses on the approach to index evaluation methodology measuring informational sphere development of a federal entityof the Russian Federation using as the example the Republic of Crimea. The key stages of the suggested technique include the calculation of the scale of the differences as per the regional index of the informational sphere development in the selected microregions as well as the specificity of their development (central, southern, northern, western and eastern) microregions; classification of the microregions of the republic with regard to average regional development index of informational sphere. Thus, the microregions were classified into three basic types: areas with highly developed (central and eastern) information sphere; moderately developed (western and southern) areas; areas with poorly developed (northern) informational sphere. During the research it was revealed that the methodology of index evaluation of the information sphere development allows designing scenarios of digital economy and information sphere development while taking into consideration the changes in social and economic environment in the region. The advantages ofmethodology are as follows: 1) few statistical data and information accessibility; 2) simple calculations of average values of the indices and of the development index of regional informational sphere; 3) simplicity of result interpretation. The suggested classification can be recommended for the development of programs of digital economy and informational sphere development not onlyfor the Republic of Crimea, but also other federal entities of the Russian Federation for an efficient use of a set of key measures.

Еще

Informational sphere, republic of crimea, methodologyof index evaluation, social and economic zoning, incentive index, leading microregion, outsider microregion, development index of regional informational sphere

Короткий адрес: https://sciup.org/149140111

IDR: 149140111

Список литературы Index evaluation of informational sphere development in the Republic of Crimea

 • Batrakova L.G., 2019. Razvitie tsifrovoj ekonomiki v regionah Rossii [Development of Digital Economy in Russian Regions]. Socialno-politicheskie issledovaniya [Social and Political Research], no. 1, pp. 51-64. DOI: https://doi.org/10.24411/2658-428Х-2019-10338.
 • Deng X., Liu Y., Xiong Y., 2020. Analysis on the Development of Digital Economy in Guangdong Province Based on Improved Entropy Method and Multivariate Statistical Analysis. Entropy, vol. 22, pp. 14-41. DOI: https://doi.org/10.3390/e22121441.
 • Ermishina A.V., Klimenko L.V., Budaev P.E., 2020. Cifrovizatsiya kak faktor sotsyalno-ekonomicheskoj integratsii polikulturnykh regionov Yuga Rossii [Digitalization As a Factor in Socio-Economic Integration of Multicultural Regions in Southern Russia]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii [Regional Economy. South of Russia], vol. 8, no. 4, pp. 114-124. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2020.4.10.
 • Kail I.I., Epinina V.S., Lamzin R.M., 2018. Upravlenie regionalnym potentsyalom v oblasti formirovaniya i razvitiya tsyfrovoj ekonomiki [Management of Regional Potential for Creation and Development of Digital Economy]. Gosudarstvennoe i munitsypalnoe upravlenie. Uchenye zapiski [State and Municipal Management. Scholar Notes], no. 3, pp. 39-46. DOI: https://doi.org/10.22394/2079-1690-2018-1-3-39-46.
 • Kizina А.А., 2013. Metodika postroeniya integralnogo pokazatelya otsenki informatsyonnykh protsessov regionov Rossii [Methodology of Integral Parameter Construction for Evaluation of Informational Processes in the Regions of Russia]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Izvestiya of Saratov University. Economics, Management. Law], vol. 13, no. 4-2, pp. 667-673.
 • Konyaeva T.V., 2019. Issledovanie regionalnykh disproportsyj v razvitii tsyfrovoj ekonomiki Privolzhskogo federalnogo okruga [Research of Regional Disproportions in the Development of the Digital Economy of the Volga Federal District]. Journal of Economy and Business, vol. 7, pp. 76-80. DOI: https://doi.org/10.24411/2411-0450-2019-11080.
 • Kuznetsova O.V., 2016. Sistemnaya diagnostika ekonomiki regiona [Regional Economics System Diagnosting]. Moscow, “LENAND” Publ. 232 p.
 • Litvintseva G.P., Shmakov A.V., Stukalenko E.A., Petrov S.P., 2019. Otsenka tsyfrovoj sostavlyayushchej kachestva zhizni naseleniya v regionakh Rossijskoj Federatsii [Digital Component of Peoples Quality of Life Assessment in the Regions of the Russian Federation]. Terra Economicus, vol. 17, no. 3, pp. 107-127. DOI: https://doi.org/10.23683/2073-6606-2019-17-3-107-127.
 • Nurdany A., Kresnowati A.M., 2019. Digital-Related Economy Sectors and Region al Economy Disruption. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 22, no. 1, pp. 147-162.
 • Panov A., Panova N., Malofeev A., Nemkina E., 2019. Interaction of Regional Agribusiness Entities in the Transition to a Digital Economy. Earth and Environmental Science, vol. 403, pp. 1-7. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/403/1/012138.
 • Pasport natsyonalnogo proekta Natsyonalnaya programma “Tsyfrovaya ekonomika Rossijskoj Federatsyi”: utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiyu i natsyonalnym proektam ot 04.06.2019 g. № 7, 2019 [Passport of the National Project “The National Program of the Digital Economy in the Russian Federation”.
 • Approved by the Executive Committee of the Presidents Council on the Strategical Development and National Projects No. 7 Dated June 4, 2019]. KonsultantPlyus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854.
 • Sidorov A., Senchenko P., 2020. Regional Digital Economy: Assessment of Development Levels. Mathematics, vol. 8, pp. 21-43. DOI: https://doi.org/10.3390/math8122143.
 • Statisticheskij ezhegodnik Respubliki Krym, 2016: stat. sb., 2017 [Statistical Yearbook of the Republic of Crimea. 2016. Collection of Data]. Simferopol, “Krymstat” Publ. 243 p.
 • Statisticheskij ezhegodnik Respubliki Krym. 2019: stat. sb., 2020 [Statistical Yearbook of the Republic of Crimea. 2019. Collection of Data]. Simferopol, “Krymstat” Publ. 414 p.
 • Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federatsyi ot 09.05.2017 g. № 203 «O Strategii razvitiya informatsyonnogo obshchestva v Rossijskoj Federatsyi na 2017–2030 gody», 2017 [The Decree of President of the Russian Federation No. 203 Dated May 9, 2017 “On the Strategy of the Information Society Development in the Russian Federation for 2017–2030”]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919.
 • Vinogradov A.I., 2021. Metodicheskie podkhody k otsenke urovnya razvitiya protsessov tsyfrovizatsyi v regionakh [Methodological Approaches to Assessment of the Level of Development of Digitalization Processes in Regions]. Strategii biznesa [Business Strategies], vol. 9, no. 6, pp. 167-173. DOI: https://doi.org/10.17747/2311-7184-2021-6-167-173.
 • Yuetao W., 2020. Research on Digital Economy Promoting High Quality Development of Regional Economy Under the Background of Internet. International Conference on E-Commerce and Internet Technology, pp. 225-227. DOI: https://doi.org/10.1109/ECIT50008.2020.00058.
 • Zaborovskaia O., Nadezhina O., Avduevskaya E., 2020. The Impact of Digitalization on the Formation of Human Capital at the Regional Level. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 6, no. 184, pp. 1-24. https://doi.org/ DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc6040184.
 • Zakon Respubliki Krym ot 09.01.2017 g. № 352-ZRK/2017 «O strategii sotsyalno-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Krym do 2030 goda», 2017 [The Law of the Republic of Crimea No. 352-ЗРК/2017 Dated January 9, 2017 “On the Strategy of the Socio-Economic Development of the Republic of Crimea” URL: www.rk.gov.ru/rus/docs_republic.htm.
 • Zhao Z., Jia Y., Danlei Z., Shiwei L., 2019. The Assistance of Digital Economy to the Revitalization of Rural China. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 314, pp. 702-704.
Еще
Статья научная