Ingliz va o’zbek tillarida “yaxshilik” tushunchasi ishlatilishining semantik tahlili

Автор: Ibragimova G.R.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada, O’zbek va Ingliz tillaridagi “Yaxshilik’ so’zining ifodalovchi so’zlarning konteksda keladigan ma’nolari va har ikkala tildagi ishlatiladigan vaziyatlar yuzasidan tahlil qilinib o’tiladi.

Yaxshilik, tilshunoslik, ijtimoiy qolip, atama, tafakkur, notiq, ijtimoiy munosabat, gaplashish mezonlari, so'zlashuv, tinglovchi

Короткий адрес: https://sciup.org/140289991

IDR: 140289991

Список литературы Ingliz va o’zbek tillarida “yaxshilik” tushunchasi ishlatilishining semantik tahlili

  • Azar B.S. Understanding and Using English Grammar. Third Edition. -Y.: 1999. 420-p.
  • Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs-Maqollar- Пословицы. T.: Mehnat, 2000.
  • O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki tomli. 2 tom.( s-h). -Moskva: "Rus tili" nashriyoti,1981
  • http://www.oxfordhouse.com
  • http://www.yourdictionary.com
  • http://www.longman.com
Статья научная