O’quvchilarga amaliy fanlar ta’limida vatanparvarlik tuyg’ularini shakllantirish asoslari

Автор: Murtazayev M.Z., Xamiyeva M.A., Norboyev B.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada o’quvchilarni hayotga tayyorlash jarayoni va bunda amaliy fanlarning ahamiyati haqida mulohazalar keltirilgan.

Umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim, oily ta'lim pedagoglari, sog'lom turmush tarzi, sub'yektiv qadriyatlar, jismoniy madaniyat va harbiy madaniyat

Короткий адрес: https://sciup.org/140289997

IDR: 140289997

Список литературы O’quvchilarga amaliy fanlar ta’limida vatanparvarlik tuyg’ularini shakllantirish asoslari

  • SH.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard olijanob zalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston". 2017.- 488b.
  • SH.M.Mirziyoev. "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar - ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir" mavzusida "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. "Xalq so'zi". 2017 y.
  • M.Z.Murtazaev.Yuqori malakali kadrlarda kunikma va malakalarni shakllantirish jarayonini muvofiqlashtirish asoslari.J.: "Cangzor" 2013, 116 bet. Monografiya
  • M.Z.Murtazaev.Texnologiya fani o'qituvchisini tayyorlash jarayonini amaliy saviyasini oshirishning uslubiy pedagogik asoslari. T.:"Fan va texnologiya", 2016y, 120 b. Monografiya.
Статья научная