Phonetic and phonemic laws in modern historical and phonological studies (linguistic historiographical aspect)

Бесплатный доступ

The problem of phonetic and phonemic laws reconstruction in the works of linguists of the 19th - 21st centuries was investigated. The study demonstrated the significance of the concepts of sound changes based on the postulate of the phonetic law by E.D. Polivanov (convergent-divergent theory of sound changes),R.O. Jacobson (phonological mutations), which became the foundation of historical phonology, due to whichV.K. Zhuravlev completed the construction of the paradigm of historical (diachronic) phonology. It was shown that the phonetic variability and variability of the sound system of the language were considered as a consequence of the action of certain linguistic laws. Definitions of the terms “phonetic law” and “phonemic law”, the establishment of their main differences proved the thesis about the connection of synchrony and diachrony which allowed us to interpret the phenomena of the history of the sound systems of the Proto-Slavonic and East Slavonic languages. V.K. Zhuravlev and Yu.Ya. Burmistrovich's contribution to the study of these issues in relation to the history of East Slavonic languages were described in detail. The work used an actualistic method which allowed us to consider a particular linguistic concept from the point of view of contribution and significance for linguistics in comparison with previous achievements. A.S. Orel presented the material on phonemic laws in works on the sound system history; A.V. Piskunov - the material on the role of phonetic law and analogy, linguistic reconstruction in the works of Kharkiv, Moscow, Kazan schools scientists of; V.A. Glushchenko - the material on understanding the essence of phonetic law in the works of Kharkiv and Moscow schools scientists.

Еще

Phonetic law, phonemic law, sound system, synchrony, diachrony, proto-slavonic language, east slavonic languages, linguistic studies history

Короткий адрес: https://sciup.org/149140050

IDR: 149140050

Список литературы Phonetic and phonemic laws in modern historical and phonological studies (linguistic historiographical aspect)

 • Akhmanova O.S., 1966. Slovar lingvisticheskikh terminov [Dictionary of Linguistic Terms]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ. 608 p.
 • Amirova T.A., 1975. Ocherki po istorii lingvistiki [Sketches on the History of Linguistics]. Moscow, Nauka Publ. 559 p.
 • Baudouin de Courtenay I.A., 1963. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu: v 2 t. [Selected works on General Linguistics. In 2 Vols.]. Moscow, Izd-vo AN SSSR, vol. 1. 384 p.; vol. 2. 391 p.
 • Berezin F.M., 1976. Russkoe yazykoznanie kontsa XIX - nachala XX vv. [Russian Linguistics of the End of the 19th - the Beginning of the 20th Centuries]. Moscow, Nauka Publ. 366 p.
 • Bogoroditskii V.A., 1913. Obshchiy kurs russkoy grammatiki. Iz universitetskikh chteniy [General Course of Russian Grammar. From University Readings]. Kazan, 6. 553 p.
 • Burmistrovich Yu.Ya. 2002. Zakony foneticheskie i zakony fonematicheskie [Laws Phonetic and Laws Phonemic]. Vestnik Khakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Kata-nova. Seriya: Yazykoznanie [Herald of Khakass State University Named After N. F. Katanov. Linguistics], no. 3, pp. 5-11.
 • Burmistrovich Yu.Ya., 2006. Nayti propavshiy vek!: Ocherki po istorii slavianskogo istoricheskogo yazykoznaniya [To Find the Lost Century!: Sketches on History of Slavic Historical Linguistics]. Abakan, Izd-vo Khakasskogo gosudarstvennogo universiteta. 59 p.
 • Burmistrovich Yu.Ya., 2007. Zakony foneticheskie i zakony fonematicheskie: sut' tekh i drugikh [Laws Phonetic and Laws Phonemic: Essence of Both Types]. Slavia casopis pro slovanskou filologii, 1950, rocnik 76, pp. 129-141.
 • Delbrück B. Vvedenie v izuchenie yazyka (iz istorii i metodologii sravnitelnogo yazykoznaniya) [Introduction to Language Study (From History and Methodology of Comparative Linguistics)]. Moscow, Editorial URSS, 2003. 152 p.
 • Durnovo N.N., 1912. Zapiski iz istorii russkogo yazyka. Fonetika i dialektologiya [Notes from the History of the Russian Language. Phonetics and Dialectology]. Kharkiv, s. n. 1, 2, 211, 44 p.
 • Fortunatov F.F., 1956. Sravnitelnaya fonetika indoevropeiskikh yazykov: Kratkiy ocherk [Comparative Phonetics of the Indo-European Languages: Short Sketch]. Fortunatov F.F. Izbrannye trudy: v 2 t. [Selected Works. In 2 Vols.]. Moscow, Uchpedgiz Publ., vol. 1, pp. 199-446.
 • Glushchenko V.A., 1998. Pryntsypy porivnialno-istorychnogo doslidzhennia v ukrainskomu i rosiiskomu movoznavstvi (70-i rr. XIX st. -20 rr. XX st.) [Principles of the Comparative-historic Study in the Ukrainian and Russian Linguistics (The 70s of the 19th Century - the 20s of the 20th Century]. Donetsk. 222 p.
 • Guillaume G., 2004. Printsipy teoreticheskoy lingvistiki [Principles ofTheoretical Linguistics]. Krasina E.A., ed. Lingvistika XX veka: sistema i struktura yazika: khrestomatiya: v 2 ch. [Linguistics of the 20th Century: System and Structure of Language. Chrestomathy. In 2 Parts]. Moscow, Izd-vo RUDN, part 1, pp. 73-85.
 • Krushevskiy N.V., 1883. Ocherk nauki o yazyke [Sketches of Linguistic Science]. Kazan, s. n. 148 p.
 • Osthoff H., 1956. Predislovie k knige «Morfologicheskie issledovaniya v oblasti indoevropeiskikh yazykov» [Preface to the Book "Morphological Studies in the Area of Indo-European Languages"]. Zvegintsev V.A., ed. Khrestomatiya po istorii yazykoznaniia XIX - XX vekov [Chrestomathy on the History of Linguistics of the 19th - 20th Centuries]. Moscow, Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatelstvo Ministerstva prosveshcheniya RSFSR, pp. 187-198.
 • Paul H., 1960. Printsipy istorii yazyka [Principles of the History of Language]. Moscow, Izd-vo inostrannoy literatury. 500 p.
 • Polivanov E.D., 1991. Lektsii po vvedeniyu v yazykoznanie i obshchey fonetike [Lectures on Introduction to Linguistics and General Phonetics]. Izbrannye trudy po vostochnomu i obshchemu yazykoznaniyu [Selected Works on Eastern and General Linguistics]. Moscow, Nauka Publ., Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury Publ., pp. 238-270.
 • Postovalova V.I., 1978. Istoricheskayafonologiya i ee osnovaniya: Opyt logiko-metodologicheskogo
 • analiza [Historical Phonology and Its Principles: Experience of Logical-Methodological Analysis]. Moscow, Nauka Publ. 203 p.
 • Potebnia A.A., 1871. Zametki o malorusskom narechii [Notes on Little Russian Dialect]. Voronezh, s. n. 134 p.
 • Saussure F. de, 1998. Kurs zakhalnoy linkhvistyky [Course on General Linguistics]. Kyiv, Osnovy Publ. 324 p.
 • Shakhmatov A.A., 1910-1911. Kurs istorii russkogo yazyka (chitan v S.-Peterburgskom un-te v 1908-9 uch. g. Vvedenie [Course on the Russian Language History (Taught at Saint Petersburg University in 1908-1909 Academic year. Introduction]. Saint Petersburg. 407 p.
 • Shakhmatov A.A., 2002. Ocherk drevneyshego perioda istorii russkogo yazyka [Sketch on the Ancient Period of the Russian Language History]. Moscow, Indrik Publ. 28, 2, 50, 369 p.
 • Sharadzenidze T.S., 1980. Lingvisticheskaya teoriya I.A. Boduena de Kurtene i ee mesto v yazykoznanii XIX-XX vv. [Linguistic Theory of I.A. Baudouin de Courtenay and Its Place in the Linguistics of the 19th - 20th Centuries]. Moscow, Nauka Publ. 130 p.
 • Steponavichius A., 1982. Osnovy diakhronicheskoy fonologii. Mekhanizmy zvukovykh izmeneniy [Principles of Diachronic Phonology. Mechanisms of Sound Changes]. Vilnius, Vilnyusskiy GU im. V. Kapsukasa. 84 p.
 • Toporov VN., 1960. I.A. Boduen de Kurtene i razvitie fonologii [I.A. Baudouin de Courtenay and Development of Phonology]. I.A. Boduen de Kurtene (1845-1929). (K tridtsatiletiyu so dnya smerti) [I.A. Baudouin de Courtenay (1845-1929). (To the 30th Anniversary ofDeath)]. Bernshtein S.B., ed. Doklady nauchnoy sessii [Reports of Scientific Session]. Moscow, Izd-vo AN SSSR, pp. 28-36.
 • Zhuravlev VK., 1986a. Diakhronicheskaya fonologiya [Diachronic Phonology]. Moscow, Nauka Publ. 232 p.
 • Zhuravlev V.K., 1986b. Postulat neprelozhnosti foneticheskikh zakonov i sovremennaia komparativistika [Immutability Principle of Phonetic Laws and Modern Comparative Linguistics]. Voprosy yazykoznaniya, no. 4, pp. 27-36.
 • Zubkova L.G., 1989. Lingvisticheskie ucheniia kontsa XVIII v. - nachala XX v. : Razvitie obshchei teorii iazyka v sistemnykh kontseptsiiakh [Linguistic Studies of the End of the 18th Century - the Beginning of the 20th Century: Development of Language Theory in Systemic Concepts]. Moscow, Izd-vo RUDN. 215 p.
Еще
Статья научная