Ta’limga oid ba’zi argolarning ingliz va o’zbek tillaridagi qiyosiy tahlili

Автор: Ibragimova G.R.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada ingliz va o’zbek tillarida ta’limga aloqador bo’lgan argonlarning umumiy tavsifi ko’rib chiqiladi, hamda yuritilayotgan fikrlar misollar bilan fandagi o’z isbotini topadi.

So'zlashuv va badiiy uslub, leksik muammo, tarjimashunoslik, semantik ma'no, ta'limga oid argolar, ijtimoiy guruh

Короткий адрес: https://sciup.org/140289992

IDR: 140289992

Список литературы Ta’limga oid ba’zi argolarning ingliz va o’zbek tillaridagi qiyosiy tahlili

  • A.Ulug'ov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" Toshkent; G'.G'ulom-2018 308-bet
  • M.A.Hamroyev "O'zbek tilida ma'ruzalar majmuasi" Toshkent-2005
  • Nargiza Erkaboyeva "O'zbek tilidan maruzalar to'plami" 125-bet
  • Nargiza Erkaboyeva "O'zbek tilidan maruzalar to'plami" 134-bet
  • Richard A. Spears, "Dictionary of American Slang and Colloquial expression" 2000
  • The Probert Encyclopaedia of Slang -2004
  • https://www.espressoenglish.net
Статья научная