Trends of the fourth industrial revolution

Автор: Gulin Konstantin Anatolevich, Uskov Vladimir Sergeevich

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Scientific reviews. Opinions

Статья в выпуске: 5 (53) т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

A review of the monograph: Schwab K. The Fourth Industrial Revolution.Translated from English. Moscow: Izd-vo “E”, 2017. 208 p., ill. (Top Business Awards)

Короткий адрес: https://sciup.org/147223981

IDR: 147223981   |   DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.15

Список литературы Trends of the fourth industrial revolution

  • Gulin K.A., Uskov V.S. O roli interneta veshchei v usloviyakh perekhoda k chetvertoi promyshlennoi revolyutsii . Problemy razvitiya territorii , 2017, no. 4 (90), pp. 112-131..
  • Markeeva A.V. Internet veshchei (iot): vozmozhnosti i ugrozy dlya sovremennykh organizatsii . Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika , 2016, no. 2, pp. 42-46..
  • Programma "Tsifrovaya ekonomika Rossiiskoi Federatsii" (Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 28 iyulya 2017 g. № 1632-r) . Available at: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.
  • Schwab K. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: monografiya . Translated from English. Moscow: Izd-vo "E", 2017. 208 p.: ill..
  • Shekhovtsev M. Chto sulit miru mir Internet veshchei . Ekspert , 2016, no. 48, pp. 15-25..
  • Yanitskii O.N. Razmyshleniya nad knigoi: Klaus Schwab. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: per. s angl. -M.: Izd-vo "E", 2017. -208 s., s il. (s predisloviem Germana Grefa) . Official portal of IS RAS. Available at: http://www.isras.ru/publ.html?id=4972..
Статья научная