"Farhod va shirin" dostoni Fitrat va Hamid Olimjon talqinida

Автор: Mavlonova M.U.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 6-1 (97), 2022 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqola Alisher Navoiy qalamiga mansub “Farhod va Shirin” dostonining qiyosiy tahliliga bag‘ishlanadi. Unda Fitratning “Farhod va Shirin” dostoni haqidagi ilmiy qarashlari bilan Hamid Olimjonning shu doston to‘g‘risidagi fikr-mulohazalari qiyosiy tahlil etiladi. Shu bilan birga, Xusrav va Shirin haqidagi hikoyaning ilk bor yozma adabiyotga olib kirilishi, Firdavsiy, Nizomiy va Xusrav Dehlaviylarning asarlari haqida ham mulohazalar yuritiladi. Aynan Fitrat va Hamid Olimjon e’tibor qaratgan bir jihat - Farhod obrazining asardan asarga rivojlanishi, o‘zgarishi masalalari ham qiyosiy yoritiladi.

Qiyosiy tahlil, obraz, doston, farhod, xusrav,

Короткий адрес: https://sciup.org/140300380

IDR: 140300380

Список литературы "Farhod va shirin" dostoni Fitrat va Hamid Olimjon talqinida

  • Abdurauf Fitrat.Tanlangan asarlar.- Toshkent: Ma'naviyat,2000.-105-bet.
  • Abdurauf Fitrat.Tanlangan asarlar.- Toshkent: Ma'naviyat,2000.-113-bet.
  • Hamid Olimjon. Mukammal asarlar to‘plami.- Toshkent: Fan,1982.51-bet.
  • Hamid Olimjon. Mukammal asarlar to‘plami.- Toshkent: Fan,1982.67-bet.
Статья научная