Современные науки и образование. Рубрика в журнале - Экономика и социум

Публикации в рубрике (1450): Современные науки и образование
все рубрики
"Farhod va shirin" dostoni Fitrat va Hamid Olimjon talqinida

"Farhod va shirin" dostoni Fitrat va Hamid Olimjon talqinida

Mavlonova M.U.

Статья научная

Ushbu maqola Alisher Navoiy qalamiga mansub “Farhod va Shirin” dostonining qiyosiy tahliliga bag‘ishlanadi. Unda Fitratning “Farhod va Shirin” dostoni haqidagi ilmiy qarashlari bilan Hamid Olimjonning shu doston to‘g‘risidagi fikr-mulohazalari qiyosiy tahlil etiladi. Shu bilan birga, Xusrav va Shirin haqidagi hikoyaning ilk bor yozma adabiyotga olib kirilishi, Firdavsiy, Nizomiy va Xusrav Dehlaviylarning asarlari haqida ham mulohazalar yuritiladi. Aynan Fitrat va Hamid Olimjon e’tibor qaratgan bir jihat - Farhod obrazining asardan asarga rivojlanishi, o‘zgarishi masalalari ham qiyosiy yoritiladi.

Бесплатно

"Uber die klassifizierung von entleihungen in der Germanistik

"Uber die klassifizierung von entleihungen in der Germanistik

Nurfayzieva D.O.

Статья научная

Anmerkung: Der folgende Artikel befasst sich mit der Klassifizierung von Anleihen in der Germanistik und Linguistik. Der Autor definiert zunächst den Begriff Ausleihe. Im weiteren Verlauf des Artikels werden verschiedene Ansätze zur Klassifizierung von Anleihen in der Germanistik und Linguistik eingehend untersucht.

Бесплатно

Agriculture and tourism: history of development

Agriculture and tourism: history of development

Abduvalieva M.M., Sulaymonova D.M., Usmonov I., Turdiboyev Z.

Статья научная

This article discusses agrotourism. Ways to create and use tourism maps are also analyzed.

Бесплатно

Analysis of borrowing words from other languages

Analysis of borrowing words from other languages

Orazova F.O.

Статья научная

This article assays to estimate borrowing words from other languages and historical circumstances are discussed under which words borrowed from Latin, from Scandinavian dialects, from Norman and Parisian French and many other languages.

Бесплатно

Analysis of data on the ethnic composition of the population of the Kokand khanate

Analysis of data on the ethnic composition of the population of the Kokand khanate

Valiev Sh.

Статья научная

The study of ethnic history has always been one of the important tasks of historical science. This article discusses the ethnic processes and ethnic events that occurred in the Kokand Khanate.

Бесплатно

Aniq integrallarning ba’zi tadbiqlari orqali matematika fanini kasbga yo’naltirib o’qitish ko’nikmasini shakllantirish

Aniq integrallarning ba’zi tadbiqlari orqali matematika fanini kasbga yo’naltirib o’qitish ko’nikmasini shakllantirish

Kayumjonova M.A.

Статья научная

Ushbu maqolada aniq integrallar tadbiqlariga doir ba’zi aylanish jismlarini hajmini hisoblashga oid misollarning ishlanish usullari ko’rib chiqilgan va oliy ta’lim muassasalari talabalariga o’rgatishning qulay metodikasi tahlil qilingan.

Бесплатно

Application and importance of the three-distance possibilities of the autocad program in the department of projective drawing of the science

Application and importance of the three-distance possibilities of the autocad program in the department of projective drawing of the science

Jumayev I.O.

Статья научная

The article summarizes the formation of students' spatial imagination by using the following method from general to specific in the projection drawing section of the science of drawing, using the three-dimensional capabilities of the program in AutoCAD in drawing lessons.

Бесплатно

Application of case study technology in teaching foreign languages

Application of case study technology in teaching foreign languages

Ataeva G.B., Rakhmanova Yu.kh.

Статья научная

Case studies can be used in education as a teaching aid. Many students learn better from real life examples and case studies can be an effective way to teach in the classroom. The article discusses the efficiency of case study technology, its positive features in education system.

Бесплатно

Automated drawing of roads in credo complex program

Automated drawing of roads in credo complex program

Dadaxodjayev A., Mamajonov M., Ergashv M., Mamajonov Mamajonov

Статья научная

This article discusses the capabilities of the CREDO complex program, the structure of the complex program, the technology of automated design on highways using the CREDO complex program and the process of their use.

Бесплатно

Badiiy matnda so’zning emotsionalligini ta’minlovchi vositalar

Badiiy matnda so’zning emotsionalligini ta’minlovchi vositalar

Eshboyeva O.S.

Статья научная

Maqolada matn tahlili va uning o’ziga xos jihatlari haqida gap boradi. Badiiy matn tarkibida birgina tovush yoki qo’shimchaning o’rni ham ahamiyatli ekani yozuvchi va shoirlarning asarlari orqali tahlil qilinib, asoslangan. Natijada, badiiy matnda ekspressivlik va emotsionallikni ta’minlovchi vositalar, jumladan, tovush, qo’shimcha, so’z va ularning o’ziga xos jihatlariga munosabat bildirilgan.

Бесплатно

Ba’zi bir xosmas integrallarni Eyler integrallari yordamida hisoblash

Ba’zi bir xosmas integrallarni Eyler integrallari yordamida hisoblash

Usmonov B.Z., Qobilov T.A., Aktamov F.S.

Статья научная

Ushbu maqolada Betta va Gamma funksiyalarni xossalaridan foydalanib xosmas integrallarni yechish haqida ma’lumotlar keltirilgan. Murakkab xosmas integrallarni Eyler integrallari yordamida yeshish usullari qarab chiqilgan

Бесплатно

Bernuli tenglamasi yordamida yechiladigan fizik masalalar

Bernuli tenglamasi yordamida yechiladigan fizik masalalar

Xaydarov I.Q., Eshqorayev Q., Urinov A.S.

Статья научная

Ushbu maqolada keyingi yillarda juda ahamiyat qaratayotgan fanlararo integratsiya muammosi yani fizik masalalar va differensial tenglamlar orasida integratsiya qaratilgan. Fizik jarayonlarni Bernuli tenglamar yordamida yechishga doir bir nechta misollar keltirilgan

Бесплатно

Blended learning method

Blended learning method

Allamova Sh.sh.

Статья научная

This article provides information of blended learining, Benefits of Blended Learning, and it’s types, Making Blended Learning Work

Бесплатно

Boshlang`ich sinfda miqdor va tartib bildirgan so`zlarni o`rgatish metodikasi

Boshlang`ich sinfda miqdor va tartib bildirgan so`zlarni o`rgatish metodikasi

Gulyamova X.

Статья научная

Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarini miqdor va tartib bildirgan so`zlar bilan tanishtirish tizimi, bosqichi, o`rgatish usullari, sonlarni nutqda to`g`ri ifodalash va imloviy to`g`ri yozish ko`nikmasini shakllantirish xususida so`z yuritiladi

Бесплатно

Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari

Boshlang`ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari

Janbayeva M.S., Qorayev S.B.

Статья научная

Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarining boshlang’ich sinf o’quvchilarining sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning yangi pedagogik tamoyillari ko’rib chiqilgan.

Бесплатно

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona tili faniga oid kompitensiyalarni shakllantirish

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona tili faniga oid kompitensiyalarni shakllantirish

Safarova G.Sh.

Статья научная

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tilaga oid kompetensiyalarni shakllantirish, o’quvchilarning sinflar kesimida o’zlashtirishi lozim bo’lgan me’yorlar haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Бесплатно

Boshlang’ich sinf o’quvchilariga uzunlik va yuza o’lchov birliklarini o’rgatish usullari

Boshlang’ich sinf o’quvchilariga uzunlik va yuza o’lchov birliklarini o’rgatish usullari

Musurmonova M.

Статья научная

Maqolada bo’lajak boshlang’ich sinf o’quvchilariga o’quvchilarda uzunlik haqidagi tasavvurni shakllantirish, uzunliklarni o’lchov birliklari bilan tanishtirish metodikasi, yuza haqidagi tushunchalarni o’qitish metodikasi yoritilib, foydalanish uchun amaliy tavsiyalar berilgan

Бесплатно

Boshlang’ich sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda mental arifmetikasidan foydalanish metodikasi

Boshlang’ich sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda mental arifmetikasidan foydalanish metodikasi

T.M. Sultanov

Статья научная

ushbu maqolada sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda mental arifmetikadan foydalanish metodikasi haqida gap brogan.

Бесплатно

Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish

Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish

Shokirova Ch.T., Yo‘ldasheva R.T.

Статья научная

Maqolada chizmachilik fanidan kasbiy kompetentligini shakllantirish xaqida so’z boradi.

Бесплатно

Career perceptions of undergraduate tourism students: a case study in Uzbekistan

Career perceptions of undergraduate tourism students: a case study in Uzbekistan

Umarov J.G., Shomirzayev S.Sh., Mixliyev X.N.

Статья научная

The aspects of tourism employment and careers have been broadly documented. Although the tourism industry's improvement can generate new job opportunities, it is often scrutinized for providing essentially low-skilled and low-paying jobs. If today's students are to become influential practitioners of tomorrow, it is fundamental to realize their employment attitudes. This paper concentrates on an example of 48 Uzbek students studying tourism at the university level to analyze their careers perceptions. The outcomes pointed out that, overall, the respondents’ perceptions are positive. The verdicts also symbolized that: eagerness to study tourism, willingness to work in tourism after graduation, and professional experience; are required factors forming their vision of tourism careers.

Бесплатно

Журнал