“O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi” fanidan pedagogik jarayonlarni tashkil etish orqali sifat va samaradorlikka erishish yo‘llari

Автор: Musaev I.S.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada pedagogik jarayonlarni tashkil etuvchi komponentlar, ularning ta’lim jarayonidagi o’rni, “O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi” fanining maqsadi va vazifalari, fandan talabalar egallashi lozim bo’lgan kompetentsiyalar yoritib o’tilgan.

O’zbek tili, kompetensiya, nutqiy kommunikativ kompetensiya, grammatik kompetensiya, ijtimoiy-madaniy kompetensiya, pedagogik jarayon, pedagogik jarayon komponentlari

Короткий адрес: https://sciup.org/140260678

IDR: 140260678

Список литературы “O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi” fanidan pedagogik jarayonlarni tashkil etish orqali sifat va samaradorlikka erishish yo‘llari

  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi "O‘zbek tilining Davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-5850 - sonli Farmoni
  • Абдуқудусов О.А, Рашидов Ҳ.Ф. Касб-ҳунар педагогикаси. Тошкент. ЎМКҲТТКМО ва УҚТИ, 2010 -270 бет
  • Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини оширишнинг йўллари. - ТДПУ, 2004. - 44 б.
  • Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари: қўлланма. - Т.: "Ўқитувчи", 2004. - 104 б.
  • Mahmudov N.,Rafiyev A.,Yo‘ldoshev I.Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish. Darslik -Toshkent, Cho‘lpon. 2013.
  • Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish (amaliy qo‘llanma). - Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. 456 b.
  • Ходжабоев, А.Р., Аноркулова, Г. М., & Парпиев, О. Т. (2011). Касбий таьлимда укитиш воситаларидан фойдаланиш методикаси. Услубий кулланма.
  • Парпиев, О.Т. (2015). Построение учебного процесса в системе повышения квалификации педагогических кадров. Молодой ученый, (21), 822-823.
Статья научная