Türk dünyasının dahi şairi – Nizami Gəncəvi

Автор: Nüşabə Səfərova

Журнал: Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi @az-dili-edebiyyat

Рубрика: Azərbaycan ədəbiyyati Nizami Gəncəvi – 880

Статья в выпуске: 1 (267), 2021 года.

Бесплатный доступ

N.Gəncəvi həm yaradıcılığı, həm də şəxsiyyəti ilə bütövlükdə bir dahidir. Şair öz yaradıcılığı ilə dövrünün dolğun fəlsəfəsini yaratmışdır. Əsərləri isə hər biri özlüyündə həmin fəlsəfənin bir qolunu, bir qanununu özündə etiva edir. Özündən sonra gələn alimlər əsərlə-rində və yaradıcılıqlarında bu fəlsəfədən geniş şəkildə istifadə etmişlər. Əgər Azərbaycan poeziyasının məhəb-bət simvolu dahi Füzulidirsə, xarakteri kimi yaradıcılığı da üsyankar olan nümayəndəsi Xaqanidirsə, əzabkeş övladı Nəsimidirsə, düşünən beyni, ağsaqqalı Nizamidir, desək, yanılmarıq. Qələmə aldığımız bu yazıda dahi şairə “N.Gəncəvi kimdir?” və yaxud “N.Gəncəvi olduğu kimi” kontekstindən yanaşılmışdır. Şairin şirin qəzəllərinə baş vurulmuş, dünya poeziyasının incisi “Xəmsə”yə daxil edilən poemalar bir daha nəzərdən keçirilmişdir. Nüşabələr, Şirinlər, Fitnələr yad edilmiş, Xosrovlar, İskəndərlər, Bəhramlar bir daha göz önündə canlan-dırılmışdır. Şairin dillər əzbəri olan aforizmləri bir daha xatırlanmışdır.

Еще

Nizami, poeziya, lirika, qəzəl

Короткий адрес: https://sciup.org/170175808

IDR: 170175808   |   DOI: 10.48445/TAIIJ.2021.34.97.006

Список литературы Türk dünyasının dahi şairi – Nizami Gəncəvi

  • Gəncəvi N. (1981). Xəmsə: Poemalardan parçalar. Bakı, Gənclik. 276 s.
  • Gəncəvi N. (1982). Hikmət və nəsihətlər. Tərtib edən R.Əliyev. Bakı, Yazıçı nəşriyyatı. 132 s.
  • Gəncəvi N. (2002). Poemalar. I kitab. Bakı, Maarif. 240 s.
  • Gəncəvi N. (2004). İskəndərnamə. Bakı, Lider. 256 s.
  • Gəncəvi N. (2004). Leyli və Məcnun. Tərcümə edən S.Vurğun. Bakı, Lider nəşriyyatı, 288 s.
  • Gəncəvi N. (2004). Sirlər xəzinəsi. Bakı, Lider nəşriyyat. 264 s.
  • Səfərli Ə., Yusifli X. (1982). Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Maarif. s.78-137.
  • https://nizamigenceviaz.wordpress.com/sirl%C9%99rx%C9%99zin%C9%99si-poemasi/
  • http://heb.science.gov.az/az/news/1987/
  • https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/26135-zengin-meneviyyat-kitabi-irlerxezinesi
Статья научная