Азіргі кездегі туризм жмысын йымдастыруды экономикалы тетігі

Бесплатный доступ

Аталған мақалада туристік рекреациялық кешеннің мәні, туризмнің дамуын басқару формасы және ЮНЕСКАНЫҢ дүниежүзілік мұрасы негізінде адамзаттың табиғи және мәдени құндылықтарын тану әдістері қарастырылады. Туризмнің дамуын басқару моделі және экономикалық тетігі қарастырылды. ТРК-ның дамуына әсер етуші және оның дамуын ұйымдастыру жүйесін жетілдіру факторлары қарастырылды.

Короткий адрес: https://sciup.org/140205012

IDR: 140205012

Список литературы Азіргі кездегі туризм жмысын йымдастыруды экономикалы тетігі

  • Ердавлетов С.Р. История туризма. Развитие и научное изучение. -Алматы, 2003.-215с.
  • Накатков Ю.С. История туризма Казахстана. -Алматы, 2001.-196с.
  • Карпова Г.А. Экономика современного туризма. -М.-СПБ.:Герда, -1998.-306с.
  • Квартальнов В.А. и др. Экономика туризма. -М.: Финансы и статистика, 2001.-132с.
  • Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии территорий//Вестник Московского университета, серия 5. География. -1998. -№6. -С. 13-18.
  • Сарсенбаева А.А. Туризмдi ұйымдастырудың экономикалық тетiктерi (Оңтүстiк Қазақстан облысының материалдары негiзiнде)/Автореферат. -Түркiстан. -2010. -28 б.
Статья научная