Əfsanə və rəvayətlərin uşaqların mənəvi inkişafında rolu, əhəmiyyəti və tədrisi məsələləri

Автор: Çinarə Rzayeva

Журнал: Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi @az-dili-edebiyyat

Рубрика: Metodika

Статья в выпуске: 1 (267), 2021 года.

Бесплатный доступ

Müasir dövrümüzdə milli kimliyimizi, folklorumuzu qoruyub saxlamaq xüsusilə zəruridir. Uşaqlar ana dilinin incəliyini, saflığını və gözəlliyini lap körpəlikdən anlamalıdır. Analar dilin gözəlliyini beşik başında oxuduqları laylalar, bayatılar, əzizləmələr vasitəsilə uşağın ruhuna hopdurur. Məqalədə uşaqların mənəvi zənginliyinin artması və onların mükəmməl şəxsiyyət kimi yetişməsində əfsanə və rəvayətlərin rolu geniş araşdırılır. Bir çox təhlillər aparılaraq əfsanə və rəvayətlərin mənəvi əhəmiyyəti, tərbiyəvi cəhətləri müəyyən edilir. Həmçinin məqalədə əfsanə və rəvayətlərin tədrisinə verilən önəm və onların daha yaxşı mənimsənilməsi üçün müasir təlim metodu və üsullardan necə istifadə edilməsi məsələləri də araşdırılır. Tədqi-qatlar zamanı bir daha məlum oldu ki, uşaqların həyatında əfsanə və rəvayətlərin rolu danılmazdır. Həmçinin məqalədə bu nümunələrin uşağın milli ruhda böyüməsinə, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasına göstərdiyi təsir də qeyd olunur.

Еще

Folklor, əfsanə və rəvayətlər, uşaqlar, inkişaf

Короткий адрес: https://sciup.org/170175811

IDR: 170175811   |   DOI: 10.48445/TAIIJ.2021.63.40.009

Список литературы Əfsanə və rəvayətlərin uşaqların mənəvi inkişafında rolu, əhəmiyyəti və tədrisi məsələləri

  • Azərbaycan folkloru antologiyası. (2005). IX kitab. 267 s.
  • Əliyev R. (2014). Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, 350 s.
  • Pirsultanlı S.P. (2009). Azərbaycan türklərinin əfsanələri. Bakı, Azərnəşr. 430 s.
  • Yaqubqızı M. (2013). Atalar sözləri. Bakı, Nurlan. 476 s.
  • https://az.wikisource.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1da%C4%9F_%C9%99fsan%C9%99si
  • https://nihatatakishiyev.wordpress.com/2015/03/10/yaxsiliq-n%C9%99dir/
Статья научная