Экологические функции малых антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах

Автор: Рахмонов Оймахмад, Щипек Тадеуш, Пирожник Иван Иванович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

На примере малых водохранилищ в бассейне правого притока р. Одер рассмотрены экологические функции антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах Силезской возвышенности (южная Польша). Раскрыты основные этапы гидротехнических работ в долине реки на месте выработанного карьера, тенденции современного зарастания его водной поверхности и изменения хозяйственных функций. С использованием исторических и современных картографических материалов прослежены изменения площади водоема и его формы, составлена схема распределения растительности и определены доминирующие виды растений. Выявлено, что особенности распределения и развития растительных сообществ в исследуемых водоемах в значительной степени зависят от характера их использования и степени благоустройства береговой зоны

Еще

Антропогенное воздействие, водохранилище, пруд, растительные сообщества, экологические функции

Короткий адрес: https://sciup.org/148317886

IDR: 148317886   |   DOI: 10.18101/2587-7148-2019-2-71-81

Список литературы Экологические функции малых антропогенных водоемов в пост-техногенных ландшафтах

 • Вендров С. Л., Коронкевич Н. И., Субботин А. И. Проблемы малых рек // Вопросы географии. Сб. 118. Малые реки. М.: Мысль, 1981. С. 11-18.
 • Соловьева В. В. Эколого-экономические проблемы создания и использования искусственных водоемов Среднего Поволжья //Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2008. Т. 10. № 2. С. 590-602.
 • Aren В., Rühle E., Sokolowski S., Tyska M. Mapa 1 : 2 000 000 - Utwory starsze od czwartorzçdu // Narodowy Atlas Polski. PAN, Warszawa, 1973-1978.
 • Czaja S. Zbiorniki i pojezierza antropogeniczne / Szczypek T., Rzçtala M. (red.): Czlowiek i woda. Sosnowiec: Katowicki Oddzial PTG, 2003. C. 22-30.
 • Dulias R. Geografia fizyczna Wyzyny Slqskiej. Katowice: US, 2018. 214 c.
 • Gilewska S. Wyzyny Sl^sko-Malopolskie / Klimaszewski M. (red.): Geomorfologia Polski, t. 1. Polska Poludniowa, Góry i Wyzyny. Warszawa: PWN, 1972. C. 232-339.
 • Google Maps, 2019.
 • Goszyk E. Miotek i Zielona: zarys dziejów wsi. Miotek, 2004. 116 c.
 • Jankowski A. T. Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemyslowionym i urbanizowanym (na przykladzie Rybnickiego Okrçgu Wçglowego). Katowice: US, 1986. 277 c.
 • Machowski R. Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstalych w nieckach osiadania na Wyzynie Katowickiej. Katowice: US, 2010. 178 c.
 • Machowski R., Rzçtala M. Wyzyna Sl^ska i jej obrzezenie jako „pojezierze antropogeniczne" // Wszechswiat, 2006. T. 107, Nr 1-3. C. 45-50.
 • Malik I., Opala M., Wistuba M., Franek M., Tyrol Cz., Manczyk G., Bielarczyk P. Rekonstrukcja funkcjonowania historycznego hutnictwa zelaza na podstawie datowania dendrochronologicznego pozostalosci budowli drewnianych i w^gli drzewnych z mielerzy (Rownina Opolska) // Studia i Materialy CEPL w Rogowie, 2014. T. 16. Nr 40/3. C. 194-202.
 • Mapa topograficzna arkusz Kalety, Pas 46 - Slup 28 - G, skala 1 : 25 000. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934.
 • Pelka-Gosciniak J., Rahmonov O., Szczypek T. Water reservoirs in subsidence depressions in landscape of the Silesian Upland (Southern Poland) / Environmental Engineering. The 7th International Conference, May 22-23 2008, Faculty of Environmental Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2008. C. 274-281.
 • Rahmonov O., Snytko V. A., Szczypek T. Influence of melioration in ecological processes of a small river valley (Poland). Geography and Natural Resources, 2016. T. 37. Nr 4. C. 379-384.
 • Rozdzienski W. Officina ferraria, abo huta y warstat z kuzniami szlachetnego dziela zelaznego. Katowice-Wroclaw: Wyd. Inst. Sl^sk., 1948 (oryginal: 1612). 110 c.
 • Rz^tala M. Funkcjonowanie zbiornikow wodnych oraz przebieg procesow limnicznych w warunkach zroznicowanej antropopresji na przykladzie regionu gornosl^skiego. Katowice: US, 2008: 171 c.
 • Skop L. Kto zmienil przemysl hutniczy na Sl^sku? Sl^skie NaszeMiasto.pl, 2017 (дата обращения 15.02.2019).
 • Szczech B., 2003: Z dziejow hutnictwa zelaza nad Mal^ Panwi^. Wozniki: Agencja Wydawnicza Szczech L., 2003. 12 c.
 • Topographische Karte, Blatt Ludwigsthal 3203, Maafsstab 1 : 30 000, Bande VI, Blatt 4. Aufgenomen und gezeichnets im Jahre 1827.
 • Topographische Karte, Blatt Ludwigsthal 3203, Maafsstab 1 : 25 000. Königl. Preuss. Landes Aufnahme 1881, Herausgegeben 1883. Berlin, 1883.
 • Wyczolkowski J. Szczegolowa mapa geologiczna Polski, 1 : 50 000, arkusz M-34-51-A Kozieglowy. Warszawa: IG, 1960.
 • Wyczolkowski J. Szczegolowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz M-34-50-B Kalety. Warszawa: IG, 1969.
 • https://gornyslask.net.pl (дата обращения : 15.03.2019).
 • https://pl.climate-data.org/europa/polska/silesian-voivodeship/lubliniec-15388 (дата обращения : 2.03.2019).
Еще
Статья научная