Postmodernizm dövründə Azərbaycanın dil situasiyası

Автор: Cahid Kazımov

Журнал: Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi @az-dili-edebiyyat

Рубрика: Dilçilik məsələləri

Статья в выпуске: 1 (267), 2021 года.

Бесплатный доступ

Başqa mövzular (dil siyasəti, dilplanlaşdırma və s.) kimi “dil situasiyası” aspektindəki sosiolinqvistik tədqiqatlar mühüm ümumsosioloji önəm daşıyır. Onun üçün böyük əhəmiyyət daşıyır ki, dil sosial həyat mühitinin demək olar ki, çox tərəflərini əks etdirir. Bu sahədə metodik üsullar ondan ibarətdir ki, bütövlükdə inzibati-ərazi sektorunda yad dilin funksionallaşma meyilləri və dil siyasəti, həmçinin dil situasiyasının müxtəlif tiplərinin təhlili və s. məsələlər tədqiqat obyektini təşkil edir. Məqalədə sosiolinqvistikanın “İnsan və dil” problemi birdillilik və çoxdillilik şəraitində şərh olunur. Bilin-qivizm şəraitində yaşayan və fəaliyyət göstərən insanın davranışına, əlbəttə, dil birinci növbədə təsir göstərir. Bu, əsas etibarilə psixoloji problemdir. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf xarakteri (demokratikləşmə) və perspektivləri sosial və dil situasiyası müstəvisində səciyyələnir. Məqalədə müasir dil situasiyası postmodernizm kontekstində təhlil olunur. Müasir Azərbaycan ədəbi dili və yeni dil situasiyası müstəvisində qarşılıqlı əlaqələrin başlıca özəllikləri aydınlaşdırılır.

Еще

Açar sözlər dil situasiyası, ikinci dil, postmodernizm, ədəbi dil, milli dil

Короткий адрес: https://sciup.org/170175806

IDR: 170175806   |   DOI: 10.48445/TAIIJ.2021.34.97.004

Список литературы Postmodernizm dövründə Azərbaycanın dil situasiyası

  • Budaqov R.A. (1956). Dilçiliyə dair oçerklər. Bakı, Azərnəşr. 286 s.
  • Hacıyev T.İ. (2012). Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, Elm nəşriyyatı. 476 s.
  • İsrafilova S. (2006). Azərbaycan dilində informatika terminlərinin eksiksemantik təhlili. Bakı, Təhsil nəşriyyatı. 160 s.
  • Bayramova L.K. (2002). Tatarstan: yazikovaya simmetriya i asimmetriya. Kazan. 267 s.
  • Shveytser A.D. (1976). Sovremennaya sotsiolingvistika: teoriya, problemi, metodi. Moskva, Nauka. 176 s.
  • Veysalli F. (2019). Sotsiolingvistika. Uchebnoe posobie. Baku, Mutardjim.
  • Vinogradov V.V. (1952). Ponyatie vnutrenikh zakonov razvitiya yazika i obshey sisteme marksistskogo yazikoznaniya. Voprosi yazikoznaniya. s.3-43.
Статья научная