Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri (N.Gəncəvinin “Xəmsə”si əsasında)

Автор: Pərixanım Soltanqızı (Hüseynova)

Журнал: Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi @az-dili-edebiyyat

Рубрика: Uşaq ədəbiyyati

Статья в выпуске: 1 (267), 2021 года.

Бесплатный доступ

Məqalədə N.Gəncəvinin yaradıcılığı əsasında qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri araşdırılır. Tədqiqatın əsas obyekti şairin “Xəmsə”sidir. Burada “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Ağlın gözü işıqlanmış qəlb evinin çırağından”, “Sultan Səncər və qarı”, “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” (“Sirlər xəzinəsi”), “Bəhramın qoca çobanın evinə yetişməsi” (“Yeddi gözəl”), “Qibtli Mariyanın hekayəsi” (“İskəndərnamə”) və s. hekayələr uşaq mütaliəsi nümunələri kimi tədqiq olunur. Ağıl, bacarıq, fərasət, ədalət, əməyə və vətənə məhəbbət, dövlətçilik, xeyirin şər üzərində qələbəsi və s. motivlər elmi təhlilə cəlb edilir. Tədqiq olunan uşaq mütaliəsi nümunələrinin yeniyetmə və gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində rolu araşdırılır. Elmi polemika aparılır. Müəllifin elmi qənaətləri və mülahizələri ədəbi sitatlar üzərində təhlil edilir.

Еще

Poetika, “Xəmsə”, ağıl, bacarıq, elm, humanizm, obraz, bədiilik

Короткий адрес: https://sciup.org/170175813

IDR: 170175813   |   DOI: 10.48445/TAIIJ.2021.10.76.011

Список литературы Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri (N.Gəncəvinin “Xəmsə”si əsasında)

  • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (2007). VI cilddə, II cild. Bakı, Elm. 632 s.
  • Gəncəvi N. (2004). İskəndərnamə. Bakı, Lider. 256 s.
  • Gəncəvi N. (2004). Sirlər Xəzinəsi. Bakı, Lider. 264 s.
  • Həsənli B. (2015). Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Bakı, Müəllim. 522 s.
  • Xəlil Z., Əsgərli F. (2007). Uşaq ədəbiyyatı. Bakı, ADPU. 490 s.
  • Səfərli Ə., Yusifli X. (1998). Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Ozan.
  • Soltanqızı P. (2015). Klassik və müasir ədəbiyyatın aktual məsələləri. Bakı, Elm və təhsil. 224 s.
Статья научная