Brassica oleracea шырыныны агар-агар-ауын концентраты жйесіні рылым тзуіне сері

Автор: Тюсюпова Б.Б., Артыкова Д.м-К., Бокашева Н., Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 3 (116), 2017 года.

Бесплатный доступ

Агар-агар-қауын концентраты жүйесінің құрылымдануынаBrassica oleracea шырыныныңқызылқауданды қырыққабат оң әсері анықталды. Жүйенің беріктігінің өсуі шырын құрамындағы. Алматытехнологиялықуниверситетінің хабаршысы. 2017. No3.56антоциандар мен агар-агар полисахариді және қауын құрамындағы пектин қышқылдарыарасында сутектік байланыстар түзілуімен негізделеді, бұл байланыстар осы молекулалардыңполярлы емес бөліктерінің арасындағы гидрофобтық әрекеттесулермен нығаяды.Ортаның рН-ын өзгерту арқылы алынған кондитерлік сірнелердің түсін және беріктігінреттеу мүмкіндігі көрсетілді.

Короткий адрес: https://sciup.org/140225590

IDR: 140225590

Список литературы Brassica oleracea шырыныны агар-агар-ауын концентраты жйесіні рылым тзуіне сері

  • Стальная М.И. Влияние катехинов Ку-рильскокго чая кустарникового на характеристики антоцианового красителя//Международный науч-ный журнал «Инновационная наука». -2015. -№6. -С.27-28.
  • Савин П.Н., Комарова Е.В., Болотов В.М., Шичкина Е.С. Исследование натуральных кароти-ноидно-антоциановых красителей//Химия расти-тельного сырья. -2010. №4. С.135-138.
  • Blando F., Gerardi C., Nicoletti I. Sour cherry (Prunus cerasus L) anthocyanins as ingredients for functional foods. J. Biomed. Biotech. -2004. Р.253-258.
  • Scardino A.P., Blando F., De Bellis L., Nicoletti I. and Giovinazzo, G. Characterization of in vitro anthocyanin-producing sour cherry (Prunus cerasus L.) callus cultures. Food Res. Int. -2005. -Р.Р. 937-942.
  • Yang K., Wang Z., Brenner T., Kikuzaki H., Fang Y.//Food Hydrocolloids. -2015. Vol. 43. -P. 132.
  • Tazhibayeva S., Tanybayeva A., Tyusyupova B.B., Musabekov K., Zhumabayeva A. Structure formation in food systems based on agar-agar and melon pulp//Biotechnology and Environment Management. -2014. -Р.Р. 52-56.
Статья научная