Articles. Рубрика в журнале - Pravo - teorija i praksa

Публикации в рубрике (13): Articles
все рубрики
Krivično-pravna zaštita polnog integriteta djece i maloljetnika u Republici Srpskoj

Krivično-pravna zaštita polnog integriteta djece i maloljetnika u Republici Srpskoj

Grbić Pavlović Nikolina

Статья научная

Zakonodavna regulativa polnih delikata u savremenim krivičnim zakonodavstvima je, posljednjih nekoliko decenija, doživjela velike promjene. Moderna koncepcija zakonske regulative polazi od stava da je čovjekova seksualnost dio njegove intime u koju država ne treba da zadire normama krivičnog prava, pa čak i onda kada se radi o polno inverzivnom ponašanju, osim ako ga ne prati nasilje ili različiti oblici zloupotrebe.1 Navedeno stanovište koje se čini potpuno legitimnim kada su u pitanju odrasla lica, zadobija sasvim druge dimenzije ako je riječ o mladim licima, pogotovo ako su u pitanju djeca. U tom smislu je u savremenom krivičnom pravu evidentna sasvim suprotna tendencija, koja podrazumijeva širenje i jačanje krivično-pravne zaštite polnog integriteta djece i mladih lica. Seksualno zlostavljanje djece kao da je u posljednjih nekoliko godina ušlo u fazu nekontrolisane ekspanzije. Riječ je o alarmantnom problemu u kojem su glavni stradalnici upravo djeca. Brojni su međunarodni globalni i regionalni dokumenti kojima se, između ostalog, štiti i elementarno pravo djeteta od izloženosti pojedinim oblicima nasilja (pa tako i seksualnog iskorištavanja). Krivičnopravna regulativa, u Republici Srpskoj, sadrži inkriminacije kojima se, u prvom redu, želi obezbijediti pojačana zaštita polnog integriteta djece i mladih lica, a to su: polno nasilje nad djetetom, zadovoljenje polnih strasti pred drugim, trgovina ljudima radi vršenja prostitucije, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju i proizvodnja i prikazivanje dječije pornografije.

Бесплатно

Legalizacija marihuane - naučne, pravne i etičke dileme

Legalizacija marihuane - naučne, pravne i etičke dileme

Pajić Filip

Статья научная

Uprkos činjenici da ima svoju primenu kako u industriji tako i u medicini, upravo zbog svog psihoaktivnog svojstva kanabis je u većini svetskih zemalja na listi zabranjenih supstanci, te je shodno tome njegovo uzgajanje i korišćenje zakonski kažnjivo. Prema podacima navedenim u Svetskom izvještaju o drogama za 2016. godinu, izrađenom od strane Kancelarije UN za drogu i kriminal, kanabis predstavlja vodeću ilegalnu supstancu na svetu što se tiče gajenja, proizvodnje, preprodaje i broja korisnika. Imajući u vidu različite stavove po pitanju upotrebe, dejstva, i uopšte legaliteta i legitimiteta korišćenja kanabisa, kao i to da su reakcije na marihuanu individualne, u radu su analizirane naučne, pravne i etičke dileme u ovoj oblasti. Ne dajući primat ni stavu za, ni stavu protiv legalizacije marihuane, nedvosmisleno treba podržati stav da zabrana nečeg (u ovom slučaju marihuane), što je ilegalno već dugo vremena široko u upotrebi, povlači za sobom niz loših efekata, koji bi se verovatno uspešno preventirali kontrolisanom legalizovanom upotrebom, odnosno konzumacijom.

Бесплатно

Novi koncept usvojenja prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porodici Republike Makedonije

Novi koncept usvojenja prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porodici Republike Makedonije

Ignjatović Marija, Stefanovski Ljubiša

Статья

Бесплатно

Novi sustav pravnih lijekova u Ovršnom (izvršnom) zakonu R. Hrvatske

Novi sustav pravnih lijekova u Ovršnom (izvršnom) zakonu R. Hrvatske

Sessa Đuro

Статья научная

U radu autor obrađuje novi sistem pravnih lekova u hrvatskom građanskom ovršnom (izvršnom) postupku. Posle uvodnih napomena, obrađuju se pravni lekovi protiv odluke javnog ovršitelja (izvršitelja), u okviru čega se posebna pažnja posvećuje: a) žalbi protiv ovršnog naloga, b) žalbi nakon proteka roka, c) odgovor na žalbu, d) odlukama suda o žalbi i e) nepravilnostima u provođenju ovrhe (izvršenja). Nakon toga obrađuju se pravni lekovi protiv odluke javnog beležnika, a u okviru te celine: a) žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i b) žalba protiv rješenja o ovrsi u delu u kojem se ovršeniku nalaže da namiri tražbinu. Posebna pažnja se posvećuje ovrhi (izvršenju) pred sudom i prigovoru treće osobe, da bi se određena pažnja posvetila i pitanju odgode ovrhe (izvršenja).

Бесплатно

Osiguranje nezgode u austrijskom pravu

Osiguranje nezgode u austrijskom pravu

Pak Andrej

Статья

Бесплатно

Pojam 'preduzeća' u pravu Slovačke Republike

Pojam 'preduzeća' u pravu Slovačke Republike

Kubiček Pavol

Статья научная

Ekonomisti i pravnici vode stručne rasprave o tome, šta je u stvari preduzeće. Ove diskusije ukazuju da među njima postoji različito shvatanje ovog pojma, naročito onda ako se u diskusiji precenjuje ekonomska ili pravna strana. Problem je kako optimalno odrediti ovaj pojam (i pojmove s njim povezane) u zakonu. A to će biti moguće samo onda, ako ekonomisti precizno formulišu njegovu sadržinu a pravnici ovom pojmu odrede preciznu formu i kada će se ovako kreiran pojam nedvosmisleno upotrebljavati u Trgovinskom zakoniku i propisima koji se na njega nadovezuju (računovodstveni, poreski propisi). Sa pravnog aspekta interesantna je diskusija o tome, da li je preduzeće samo objekt ili je i subjekt pravnih odnosa. Mislim da u redovnoj privrednoj delatnosti (npr. zaključivanje ugovora robnog prometa), preduzeće je subjekt pravnih odnosa. Ukoliko se raspolaže sa samim preduzećem (npr. prodaja preduzeća), onda je ono objekt ovih pravnih odnosa, a u prvi plan dolazi vlasnički kriterijum.

Бесплатно

Postupanje Narodnog pravobranioca Republike Makedonije (ombudsmana) u oblasti ekologije

Postupanje Narodnog pravobranioca Republike Makedonije (ombudsmana) u oblasti ekologije

Aćimovska Maletić Iskra

Статья научная

Institucija ombudsmana je prisutna u mnogim zemljama u svetu, kao nezavistan, nepristrasan i objektivan kontrolni mehanizam za zaštitu prava građana u slučaju kada su ona povređena od strane nekog državnog organa. Postoji više vrsta ombudsmana koji se osnivaju na osnovu različitih kriterijuma: parlamentarni, izvršni, ombudsman opšte nadležnosti, specijalni ombudsman itd. Narodni pravobranilac (ombudsman) u Republici Makedoniji je parlamentarni ombudsman opšte nadležnosti, koji štiti prava svih građana između ostalog i u oblasti ekologije, u slučaju kada su ista povređena od strane organa državne uprave i od strane drugih organa i organizacija koje imaju javna ovlašćenja. Polazeći od komparativnih iskustava, u nastojanju da se osnuje specijalizovani ombudsman koji štiti prava određene kategorije građana ili određena prava građana a imajući u vidu i činjenicu da u toj oblasti do sada nije napravljen dovoljno jak sistem zaštite građanskih prava, kao i da se danas sve više javlja potreba da se više pažnje posveti pitanjima zaštite životne sredine, nameće se potreba za osnivanjem i specijalizovanog ombudsmana u oblasti ekologije.

Бесплатно

Principi medijacije u Zakonu o medijaciji Republike Makedonije - osnovi njene funkcionalnosti i efikasnosti

Principi medijacije u Zakonu o medijaciji Republike Makedonije - osnovi njene funkcionalnosti i efikasnosti

Ignjatović Marija, Naumovski Goce, Stefanovski Ljubiša

Статья научная

Na osnovu svega gore navedenog, možemo zaključiti da principi medijacije i njihovo poštovanje u velikoj meri zavise od same ličnosti medijatora, budući da ih on primenjuje u toku celog postupka rešavanja spora u zavisnosti od njegove umešnosti i slobode. Sledstveno tome neophodno je da zakonodavac, sledeći stanje na terenu permanentno interveniše u cilju određivanja sankcija, odnosno da ih propiše tamo gde su one zaista i neophodne. Posebno pažnja treba da se posveti sankcijama koje bi se preduzele protiv medijatora koji ne poštuje principe poverljivosti, neutralnosti i nepristrasnosti, koji se smatraju vodećim pravilima i daju opis njegovog ponašanja u toku posredovanja. Polazeći od nomotehničkog aspekta principi medijacije u velikom broju država uređeni su u okviru posebnog dela Zakona o medijaciji. Ovo s jedne strane daje mogućnost za veću preglednost principa iako to ne znači i veću jasnost i razumljivost, a sa druge strane pak potencira njihov značaj za postupak medijacije. U svakom slučaju neophodno je da su ovi principi definisani na jasan način kako bi mogao i običan građanin sa prosečnim poznavanjem prava da shvati suštinu ovog servisa i njegove prednosti. Pored gore navedenog načina, u okviru nekih država, u kojima ovaj "servis Građana" postoji već duže vreme, principi medijacije nisu posebno definisani već čine sastavni deo samog zakonskog teksta.

Бесплатно

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini

Ognjanović Siniša, Tešić Goran

Статья научная

Značaj priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, kao i posledice koje mogu iz toga proizići poznat je uglavnom jednom užem krugu ljudi koji se kroz pravnu nauku i sudsku praksu bave ovim pitanjem. Kroz ovaj rad dato je objašnjenje pojma strane sudske odluke, kao i uslova koje je neophodno ispuniti da bi se jedna takva odluka mogla priznati i izvršiti pred nekim od nadležnih sudova u Bosni i Hercegovini. Pored mogućnosti da strana sudska odluka bude priznata, postoji i mogućnost da joj se pred domaćim sudom uskrati priznanje kada se za to steknu zakonom propisani uslovi. Osim teorijskog osvrta na ovo pitanje, u radu su data i objašnjenja koja se tiču sudske prakse na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na ovaj način želelo se postići da se sa ovim pitanjem upozna ne samo stručna već i šira javnost.

Бесплатно

Zloupotreba platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminala

Zloupotreba platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminala

Cvejanov Milan

Статья научная

Platne kartice predstavljaju savremeni način plaćanja. Poslednjih godina, pojavljuju se i konstantno razvijaju različiti načini zloupotreba platnih kartica. Sa ciljem detaljnije analize ove problematike, u radu su dati odgovori na pitanja koja se tiču načina zaštite platnih kartica, pojave i načina zloupotreba platnih kartica, krivičnopravnog tretmana u Republici Srbiji, nekih osnovnih karakteristika krivičnog dela iz člana 243 KZ, i dr. Zloupotreba platnih kartica predstavlja samo deo kompjuterskog kriminaliteta ali kroz nju možemo zaključiti koliki je uticaj danas ovog vida kriminaliteta na život ljudi. Iako je ovakav oblik kriminaliteta kod nas novijeg datuma, krivična dela iz ovog domena su sve više prisutna. U budućnosti se svakako mora nastaviti borba protiv ovakvog oblika kriminaliteta.

Бесплатно

Журнал